Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een bepaald deel van zijn vermogen schenkt. Een legaat noemt men in het vakjargon ook testamentaire making. Het legaat is dus een deel van uw testament waarin u vermeld dat u bepaalde deel van uw vermogen (goederen, geld, aandelen, fondsen, obligaties, …) kan nalaten aan een bepaalde persoon.

De persoon of personen waaraan u iets wil nalaten via een legaat heet de legataris. De legataris moet duidelijk met zijn volledige naam, woonadres, identiteitsnummer en geboortedatum worden vermeld. Het kan een persoon (familie, vrienden, …) zijn, maar het kan uiteraard ook een bedrijf of vzw zijn. Goede doelen ontvangen heel regelmatig erfenissen door middel van legaten.

Een legataris is iemand die eigendommen of geld erft van een overleden persoon. Legatarissen worden ook wel erfgenamen genoemd, maar het is niet hetzelfde.

Een legataris ontvang het legaat van de ergenamen, maar weet dat de persoon geen rechten heeft op de “rest van de erfenis“. Let er dus op dat alles wat u niet apart hebt vermeld in een legaat, zal worden geschonken onder uw wettelijke erfgenamen.

De wettelijke erfgenamen worden bepaald door de orde van verwantschap (bloedverwantschap) en de graad. (rechte lijn zoals vader op zoon, of zijlijn zoals broers en zussen).

In een testament kan u verschillende legaten opnemen en schenken aan verschillende legatarissen. Zo kan u dus bijvoorbeeld uw erfenis aan 1 of meerdere persenen en/of goede doelen schenken.

Er zijn bijzondere legaten dat een fiscale voordelen kunnen geven.
U contacteert altijd best een notaris om de voor- en nadelen te weten.

De regelgeving en de fiscale voordelen wijzigen namelijk regelmatig. Via een duolegaat kon u vroeger fiscaal vriendelijk schenken, dit voordeel werd echter in 2021 afgeschaft.