Hoe moet u een testament opstellen? We leggen het uit aan de hand van enkele voorbeelden. Check steeds bij uw notaris voor meer informatie.

Concreet voorbeeld in het geval van een testament:

“Geachte Heer/Mevrouw,

Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen.

Ik ondergetekende (uw naam, uw voornamen, uw geboren te (plaats), op (datum), wonende te (adres) verklaar als algemene legataris aan te duiden, (naam van de legataris) wonende te (adres van de legataris).

Ik heb mijn testament eigenhandig geschreven op (datum), te (plaats), en handtekening.

(naam en handtekening)”

Voorbeeld Testament – Algemene legataris(sen):

In dit geval duidt u 1 of meerdere personen aan die uw volledige vermogen proportioneel onder elkaar verdelen.

“Geachte Heer, Mevrouw,

Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen.

Ik ondergetekende (uw naam, uw voornamen, uw geboren te (plaats), op (datum), wonende te (adres) verklaar als algemene legatarissen aan te duiden, de heer of mevrouw, (naam, voornaam), of de vzw, onderneming of stichting wonende te (adres).

Ik heb mijn testament eigenhandig geschreven op (datum), te (plaats), en handtekening”

(naam en handtekening)

Bijzondere legataris(sen):

In dit geval duidt u 1 of meerdere personen aan die een bepaald vermogen (goederen of een bepaalde som geld) ontvangen. We raden aan om altijd een algemene legataris aan te duiden die belast is met de uitvoering van deze bijzondere legaten.

“Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen. Ik ondergetekende (uw naam, uw voornamen, uw geboren te (plaats), op (datum), wonende te (adres) verklaar als algemene legatarissen aan te duiden, de heer of mevrouw, (naam, voornaam), wonende te (adres) of de Stichting … (of de VZW …), op last af te leveren aan de heer of Mevr of de vzw, onderneming of stichting wonende te (adres).

Ik heb mijn testament eigenhandig geschreven op (datum), te (plaats), en handtekening”

Opgepast: Hebt u voorbehouden erfgenamen (ouders of kinderen), dan mag u aan derden maar het beschikbare deel nalaten.

Concreet voorbeeld van een testament:

“Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen. Ik ondergetekende (uw naam, uw voornamen, uw geboren te (plaats), op (datum), wonende te (adres) verklaar als algemene legatarissen aan te duiden, de heer of mevrouw, (naam, voornaam), wonende te (adres) of de vzw, onderneming of stichting, op last af te leveren aan ABC wonende te ABC Straat, 1000 Brussel het bijzonder legaat :…x % van mijn nalatenschap. Ik heb mijn testament eigenhandig geschreven op (datum), te (plaats), en handtekening.”

Duolegaat Testament

Duolegaat levert geen fiscaal voordeel meer op. In het geval van een duolegaat duidt u 1 of meerdere liefdadigheidsinstellingen aan, op last van deze instelling(en) de successierechten te betalen op bepaalde legaten gedaan aan derden. Consulteer steeds je notaris voor meer informatie.

“Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen. Ik ondergetekende (uw naam, uw voornamen, uw geboren te (plaats), op (datum), wonende te (adres) verklaar als algemene legatarissen aan te duiden, de Stichting X of de VZW Y, op last af te leveren aan de heer of mevrouw het bijzonder legaat :…x % van mijn nalatenschap, netto van successierechten.”

Tip! Het is beter om in uw testament delen of percentages aan te duiden en geen vaste bedragen te vermelden. Per definitie weet u namlijk nog niet wat er nog beschikbaar zal zijn bij de opening van de nalatenschap. Door percentages toe te passen vermijdt u eventuele complicaties (proportionele vermindering van de waarde van het legaat of verzaking door sommige erfgenamen).

U kan dit ook exporteren naar PDF of Word.